ฟรีดาวน์โหลดสื่อสร้างสรรค์

พอดแคสต์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ดูทั้งหมด
กราฟิกการ์ตูนมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดูทั้งหมด
วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย

ดูทั้งหมด
สื่อในโครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดูทั้งหมด
สื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ สนับสนุนโดย Terrs Des Hommes Netherland

ดูทั้งหมด
การ์ตูนชุด พระอิน...เทอร์เน็ต

ดูทั้งหมด
หนังสั้นที่เข้าร่วมประกวด (โครงการร่วมกับกองทุนสื่อ) ปี พ.ศ. 2561

ดูทั้งหมด
หนังสั้นที่ได้รับรางวัล (โครงการร่วมกับกองทุนสื่อ) ปี พ.ศ. 2561

ดูทั้งหมด
หนังสั้นที่เข้าร่วมประกวด (โครงการร่วมกับทีเคปาร์ค) ปี พ.ศ. 2560

ดูทั้งหมด
หนังสั้นที่ได้รับรางวัล (โครงการร่วมกับทีเคปาร์ค) ปี พ.ศ. 2560

ดูทั้งหมด
หนังสั้นที่เข้าร่วมประกวด (โครงการร่วมกับทีเคปาร์ค) ปี พ.ศ. 2559

ดูทั้งหมด
หนังสั้นที่ได้รับรางวัล (โครงการร่วมกับทีเคปาร์ค) ปี พ.ศ. 2559

ดูทั้งหมด
การ์ตูนจากโครงการกองทุนสื่อ

ดูทั้งหมด
คลิปวิดีโอจากโครงการไทยฮอตไลน์

ดูทั้งหมด
โปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือ

ดูทั้งหมด
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ สนับสนุนโดย สสส.

ดูทั้งหมด
การ์ตูนรู้เท่าทันสื่อ โดยโครงการไทยฮอตไลน์และเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ

ดูทั้งหมด
สื่ออื่นๆ

ดูทั้งหมด

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 
โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437 
www.inetfoundation.or.th     email : staff@inetfoundation.or.th