แนะนำโครงการ

 • โครงการสายด่วนแจ้งอินเทอร์เน็ต ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org)

  อ่านต่อ
 • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดี และสร้างความฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล ให้กับเด็ก เยาวชน และองค์กรทำงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561)

  อ่านต่อ
 • โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT (ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558)

  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง

  อ่านต่อ