โครงการสายด่วนแจ้งอินเทอร์เน็ต ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org)     ปัจจุบันทุกภาคส่วนของสังคมได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านการศึกษาเรียนรู้ ธุรกิจการค้า และ อุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น สื่อมวลชนแทบทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ล้วนแต่หันมาใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางรับฟังและเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชน ในเวลาเดียวกัน การกระทำผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา

บริการสายด่วนอินเทอร์เน็ตไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) เป็นมาตรการที่ชุมชนผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะช่วยกันสอดส่องดูแลเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย (Illegal Content) เนื้อหาที่เป็นอันตราย (Harmful Content) เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บโฮสติ้ง องค์กรทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ฯลฯ
เพื่อให้ดำเนินการกับเนื้อหาเหล่านั้น เพื่อให้มีการป้องกันแก้ไขก่อนที่จะลุกลามบานปลาย สร้างความเสียหายรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก

ไทยฮอตไลน์ เป็นสมาชิกของ มูลนิธิอินโฮป (INHOPE Foundation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสายด่วนอินเทอร์เน็ตสากล หรือ INHOPE (www.inhope.org)ที่มีสมาชิกสายด่วนอินเทอร์เน็ต 44 แห่ง ใน 38 ประเทศ ทำงานร่วมกันโดยเน้นต่อต้านภาพลามกเด็กและการละเมิดเด็กบนอินเทอร์เน็ต