สนับสนุน

ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ

o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
เลขที่บัญชี 052-2-773921
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
 
ติดต่อ  0-2860-1358  หากต้องการใบเสร็จรับเงินการบริจาค